Vrouwen in institutioneel Pensioen

Disclaimer

1. Identiteit
De verantwoordelijke voor deze website is ViiP [adres]. ViiP is bereikbaar via secretariaat@ViiP.nl.

2. Doeleinde
Via de website van ViiP en in het bijzonder ViiP-Connect wil ViiP-leden in staat stellen hun kennis en ervaring met elkaar (en met eventuele derden na toestemming) uit te wisselen, om zo communicatie en samenwerking in de breedste zin te bevorderen.

3. Gevraagde informatie
Voor het gebruik van persoonsgegevens op de website van ViiP en deelname aan ViiP-Connect is lidmaatschap van ViiP en registratie bij ViiP-Connect via de website www.ViiP.nl  verplicht. ViiP-leden dienen hierbij hun voor- en achternaam op te geven alsmede hun contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) en vakgebied en expertise (deze laatsten alleen ten behoeve van ViiP-Connect). Bij een lidmaatschap van ViiP en deelname aan ViiP-Connect zijn de aldus verkregen gegevens via Extranet op de website van ViiP toegankelijk alleen voor alle ViiP-leden. De niet-openbare gegevens worden door ViiP niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties of met uitzondering van daartoe verkregen  toestemming van de ViiP-leden. ViiP ontraadt deelnemers ten zeerste om (zeer) vertrouwelijke informatie over zichzelf te registreren.

4. Ontvangers
De persoonsgegevens op de website van ViiP en informatie op ViiP-Connect  is niet openbaar noch wereldwijd toegankelijk. Het bestuur van ViiP kan deze gegevens gebruiken om een bericht door te sturen van en naar andere ViiP-leden. Wie zich aanmeldt als ViiP-Lid en zich registreert op ViiP-Connect, gaat ermee akkoord dat haar persoonsgegevens door een verkrijgend ViiP-lid verder verwerkt kunnen worden.

5. Rechten deelnemers
ViiP-leden en deelnemers aan ViiP-Connect geven door registratie ondubbelzinnige toestemming voor het registreren van hun persoonsgegevens door ViiP en het publiceren op internet van deze gegevens, inclusief bijzondere persoonsgegevens zoals beeldmateriaal. Het verstrekken van deze gegevens aan derden, zoals institutionele fondsen of aanverwante organisaties, is alleen het bestuur van ViiP toegestaan indien en voorzover het ViiP-lid zich daartoe akkoord heeft verklaard via ViiP-Connect. Iedereen kan haar toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om inzage van de met betrekking tot haar  verwerkte persoonsgegevens. Verder kan zij ViiP verzoeken haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Deelnemers kunnen zich met dergelijke verzoeken richten tot secretariaat@ViiP.nl.

6. Privacyvragen
ViiP beheert zoals iedere vereniging een ledenadministratie om de leden te betrekken bij activiteiten. Alleen het secretariaat en de penningmeester van ViiP en de webbeheerders hebben toegang tot deze ledenadministratie. Daarnaast zijn op het besloten deel van de website waartoe alleen de leden van ViiP toegang hebben de volledige gegevens zichtbaar: naam, bedrijf, mailadres, specifieke onderwerpen die leden zelf hebben aangegeven op ViiP Connect, zoals aandachtsgebieden, functies en sectoren. Deze gegevens zijn van belang om de netwerkfunctie die ViiP heeft goed uit te kunnen oefenen.
Vragen over het privacybeleid van de website van ViiP inclusief ViiP-Connect kunnen aan ViiP worden gesteld via secretariaat@ViiP.nl.

7. Overige gegevensverwerking
De website van ViiP inclusief ViiP-Connect gebruikt methodes om op geautomatiseerde wijze gegevens te verzamelen.

8. Beveiliging
De gegevens op de website van ViiP en ViiP-Connect zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Alle gegevens op de website van ViiP en ViiP-Connect zijn beveiligd middels een wachtwoord en inlogcode en zijn niet openbaar toegankelijk. De persoonsgegevens kunnen niet door een derde naar zijn eigen systeem worden gekopieerd. De persoonsgegevens zijn niet indexeerbaar voor zoekmachines.

9. Bewaartermijn
Alle gegevens op de website en ViiP-Connect blijven beschikbaar op internet zolang ViiP daartoe de middelen en mogelijkheden heeft. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking van het doel waarvoor deze gegevens verkregen zijn. Na einde lidmaatschap ViiP worden de gegevens verwijderd. Voor een eventuele uitsluiting van de website geldt een termijn van (maximaal) 1 jaar, gebaseerd op het IP-adres of de IP-adressen van een deelnemer die de gebruiksregels heeft overtreden. Na het verstrijken van (maximaal) 12 maanden wordt het IP-adres of worden de IP-adressen verwijderd uit de blokkadelijst.

10. Melding bij het CBP
De stichting heeft deze verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het CBP.